Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website werkenbijxenos.nl zijn de onderstaande voorwaarden van Xenos Nederland B.V. (gevestigd te 5145 NP Waalwijk, aan de Schutweg 8, hierna: Xenos) van toepassing. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de website van Xenos, dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing ten aanzien van het gebruik van andere websites van Xenos bereikbaar via aan de domeinnaam werkenbijxenos.nl gerelateerde sublevel domeinnamen.

Xenos heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van Xenos geschiedt voor eigen rekening en risico.

De website van Xenos bevat gegevens en bestanden (waaronder profielen van sollicitanten van Xenos) die eigendom zijn van Xenos en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Xenos van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Xenos en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Xenos en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de website van Xenos is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.
Xenos verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van Xenos ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Xenos in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Xenos en/of (potentiële) leveranciers.

Het is u niet toegestaan om de website van Xenos of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van Xenos of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins (‘spammen').

Xenos is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Xenos is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Xenos genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De website van Xenos kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Xenos heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Xenos terzake vrijwaren.

Xenos wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van haar website of de inhoud daarvan, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van haar website gebruik te maken. Indien en voor zover Xenos op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden geacht voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar website zal de aansprakelijkheid van Xenos nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Xenos is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per gebeurtenis en maximaal € 10.000,- per jaar.
Xenos behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wil je nooit een vacature missen?

Meld je dan aan voor een Job Alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante vacatures voor jou zijn